Kategórie      

Reklamačný poriadok

Úvod Reklamačný poriadok

Reklamačný formulár na stiahnutie

 Pdf

Pre čítanie PDF súborov je nutné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.
Ak ho nemáte môžete si ho stiahnuť tu...

 

Tento formulár vytlačte a následne ho pribaľte k reklamácií.
Všetko odošlite na našu adresu *:

 

  • Ak budete reklamovať tovar priamo u nás, nemusíte formulár tlačiť, vyplníte ho až na mieste.

 

1. Všeobecné ustanovenia


1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").


1.2 Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tento reklamačný poriadok, inak sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady riadia uzatvorenou zmluvou a obchodným zákonníkom.


1.3 Ku každému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list, pokiaľ tento nie je pribalený a potvrdený u tovaru už od výrobcu. Dátum spotreby je uvedený na výrobkoch.

 

2. Rozpor s kúpnou zmluvou

 

2.1 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

 

2.2 To neplatí, keď kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

2.3 Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez vád a že má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

3. Záručné podmienky

 

3.1 Dĺžka záruky je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedená doba dlhšia a začína sa počítať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Ak je na predávanej veci vyznačená v súlade s právnymi predpismi lehota na použitie (napr. potraviny), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo záruky len vtedy, ak kupujúci nie je v omeškaní s úhradou ceny tovaru.

 

3.2 Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ak neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo vyššou mocou (napr. živelné udalosti). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vzniknuté bežným užívaním výrobku.

 

3.3 V prípade reklamácie nás najprv informujte na e-mail hmdent (zavináč) seznam.cz a ihneď od nás dostanete informácie ako postupovať.

 

V e-mailu uveďte:

a) čo najvýstižnejší popis závad a ich prejavov,
b) vždy uveďte aj číslo objednávky, ktoré je zasielané spoločne s potvrdením objednávky v informačnom e-mailu pri objednaní tovaru, alebo je uvedené vo výpise objednávok na www.hmdent.cz po prihlásení.

Reklamovaný tovar sa potom zasiela na adresu predávajúceho: HMdent instruments s.r.o., Na pastviská 1491/12, 745 05 Opava a to poštou. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý; odporúčame balík poistiť.

3.4 K reklamovanému tovaru by mal kupujúci priložiť kópiu faktúry alebo záručný list, prípadne preukázať existenciu zmluvy iným vhodným spôsobom. Ďalej je nutné priložiť podrobný popis závady. Ak sa závada nevyskytuje trvalo, je nutné uviesť aj podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť vo vhodnom obale, aby nehrozilo jeho poškodeniu pri preprave.

 

4. Povinnosti predávajúceho


4.1 O reklamácii predávajúci rozhodne najneskôr do troch pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku, potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci o výsledku vyrozumie kupujúceho formou elektronickej pošty, ak sa strany nedohodnú inak. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočných odkladov a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.


4.2 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu reklamačný protokol, ktorý obsahuje informácie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, a ďalej je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 


5. Práva plynúce zo záruky


5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu odstrániť.

 

Ak je to vzhľadom k povahe vady úmerné, môže kupujúci požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa týka vada len súčasti výrobku, výmenu súčasti.

 

Ak požiada kupujúci o výmenu výrobku a je to úmerné vzhľadom k povahe vady, avšak z objektívnych dôvodov takýto postup nie je možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny výrobku, alebo od zmluvy odstúpiť.


5.2 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby výrobok mohol byť riadne používaný, má kupujúci právo na výmenu výrobku, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.


5.3 Ak ide o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže výrobok riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, má kupujúci nárok na výmenu výrobku, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.


5.4 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá nebráni riadnemu užívaniu výrobku, má kupujúci právo na výmenu výrobku, primeranú zľavu z ceny výrobku, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 


6. Záverečné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2017

Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

 

 

Copyright 2016 - 2023 © HMdent Instruments